ประวัติโรงเรียน
ตราโรงเรียน
คำขวัญโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
บุคลากร
แผนภูมิโครงสร้างบริหารงาน
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2557
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพละศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
เว็บลิ้งค์
<  สพฐ. >
= สพป.ชม. 1
= สพป.ชม. 2
= สพป.ชม. 3
= สพป.ชม. 4
= สพป.ชม. 5
= สพป.ชม. 6
= ข้อมูลข่าวสารตำแหน่งงานว่าง
เอกสารเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ
  > นางจุฑาพันธ์  ทองหนัก <
  > นางคำเพียร โพธิจิตร <
 

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองไคร้

กิจกรรมของเรา

ในวันจันทร์ ที่ 11 มกราคม 2559 "เลือกตั้งประธานนักเรียน "


                 

วันที่ 8 มกราคม 2557 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปเข้าค่ายฝึกประสบการณ์เในทางลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า จำนวนลูกเสือ เนตรนารี 51 คน ผู้กำกับลูกเสือ จำนวน 3 คน
                  1. นายประวัติ คำยอง  
                  2. นางเหรียญทอง คำยอง
                  3. นางจิระพร กิ่งเพชรเสรีชน

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2556
     สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) พร้อมกับเจ้าหน้าที่
จากสำนักติดตามและประเมินผลจาก สพฐ. และศึกษานิเทศก์
สพป.ชม.2 ได้มาดำเนินการตรวจสอบผลการดำเนินงานและ
ความคืบหน้าของการดำเนินงานของโครงการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (TABLET)    
   
   
ปฏิทินโรงเรียน
19 มิถุนายน 2557
จัดงานวันครู
12 สิงหาคม์ 2557
งานวันแม่แห่งชาติ
1 - 7 ตุลาคม 2557
วัดผลปลายภาคเรียนที่ 1
11ตุลาคม 2557
ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
1พฤศจิกายน 2557
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
นายศุภชัย ตั๋นจี๋
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
ทีวีไทย เว็บอื่น ๆ
<<  ช่อง 3 >>
<<  ช่อง 5 >>
<<  ช่อง 7 >>
<<  ช่อง 9 >>
<<  ช่อง NBT >>
<<  ช่อง TPBS >>